Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;

2) obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;

3) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;

4) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;

5) prowadzenia procesów drukowania.

Kształcenie odbywa się w następujących kwalifikacjach:

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

1. Opracowywanie publikacji

Uczeń:

1) opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji;

2) ustala parametry technologiczne wyrobu;

3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym;

4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;

5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego;

6) wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania

Uczeń:

1) gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do wykonania prac graficznych i publikacji;

2) przestrzega zasad składania tekstu i łamania publikacji;

3) składa tekst i łamie publikację za pomocą specjalistycznego oprogramowania;

4) określa i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki;

5) przygotowuje i modyfikuje grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;

6) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania;

7) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania lub drukowania;

8) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania;

9) wykonuje impozycję prac cyfrowych;

10) wykonuje wydruki próbne;

11) określa zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;

12) posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

Uczeń:

1) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych;

2) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;

3) gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe;

4) przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;

5) przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej;

6) rejestruje materiały w postaci cyfrowej;

7) dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;

8) przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;

9) tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń;

10) stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych.

2. Przygotowanie projektów multimedialnych

Uczeń:

1) dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;

2) wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;

3) stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;

4) wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;

5) przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;

6) publikuje internetowy projekt multimedialny.

A.55. Drukowanie cyfrowe

1. Drukowanie nakładu

Uczeń:

1) dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;

2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;

3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;

4) przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;

5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu;

6) przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;

7) przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych;

8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe;

9) ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów;

10) określa sposoby personalizacji druków;

11) dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych;

12) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych.

2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych

Uczeń:

1) dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;

2) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego;

3) przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;

4) przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania;

5) przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania;

6) przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych;

7) obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe;

8) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych;

9) dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych;

10) przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w wymiarze 6 tygodni (240 godzin). Praktyki zawodowe powinny być podzielone na 3 etapy: 80 godzin w ramach kwalifikacji: A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania, 80 godzin w ramach kwalifikacji: A.25. Wykonanie i realizacja projektów multimedialnych, 80 godzin w ramach kwalifikacji: A.55. Drukowanie cyfrowe.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno–usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 300 godz.
A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 370 godz
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 300 godz.
A.55. Drukowanie cyfrowe 300 godz.

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.