Warunki rekrutacji 2017/2018

Warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017 / 2018

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – Rozdział 2a;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkole 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586);
 3. Zarządzenie Nr 22 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych.

Kryteria przyjęcia

1)  O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum, którzy:

            a)  posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

            b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

2)   O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej będzie decydować suma punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz ze świadectwa ukończenia gimnazjum.

3)  Ze świadectwa ukończenia gimnazjum będą przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, jak również za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4)  Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji w zależności od wybranego oddziału/ rozszerzonego bloku kształcenia:

KLASA

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

wszystkie

j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka

 1. Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

  b) szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

–  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

–  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Wykaz zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum określone zostały w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 roku (strona www.ko.olsztyn.pl zakładka Szkoły i Placówki/Rekrutacja )

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów, w tym:

   

   

  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,
  2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć edukacyjnych – języka polskiego matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

 

Sposób przeliczania punktów

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą liczbę punktów:

a punkty za oceny z czterech przedmiotów  – razem 72 punkty

OCENA

SUMA PUNKTÓW

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

b  punkty za szczególne osiągnięcia – razem maksymalnie 28 punktów

 • Uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  – 7 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt;
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a)        międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt;

b)        krajowym – przyznaje się 3 pkt;

c)        wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt;

d)        powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

 • aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 pkt.

 

 1. Egzamin gimnazjalny

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w  procentach z:

 1. Języka polskiego;
 2. Historii i wiedzy o społeczeństwie;
 3. Matematyki;
 4. Przedmiotów przyrodniczych
 5. Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 – mnoży się przez 0,2;

Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów np.: 100 % zdawalności x0,2 = ilość punktów.

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności ( uzyskują sumę punktów 200), jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

Kryteria dodatkowe

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata

– niepełnosprawność kandydata

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

– samotne wychowanie kandydata w rodzinie

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Terminy

 1. PODANIE o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem wybranych oddziałów oraz KWESTIONARIUSZ OSOBOWY składają kandydaci lub ich opiekunowie bezpośrednio w sekretariacie szkoły w terminie od 4 maja do 9 czerwca 2017 r. do godz. 14.00
 2. Do 5 czerwca nastąpi przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej dla zgłaszających się do oddziałów, w których od kandydatów wymaga się szczególnych predyspozycji ( np. oddziały sportowe)
 3. W terminie do 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. godz. 14.00  do podania o przyjęcie do szkoły, absolwenci gimnazjów składają w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wydane przez komisje konkursowe.

Dokumenty tj. świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty powinny być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że w przypadku świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego możliwe jest przedłożenie kopii tych dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. Pozostałe dokumenty przedkładane przez kandydata w tym zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych może być złożone w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do poszczególnych klas oraz kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 30 czerwca 2017 r. o godz. 14.00.
 2. Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych do szkół są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie do 10 lipca 2017 r.
 3. Dodatkowo do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:
 • dwie fotografie legitymacyjne ( wym. 30mm x 42 mm)  w białej bluzce ( koszuli)
 • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ( w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami)

Kandydaci do szkół zawodowych w terminie do 4 lipca 2017 r. otrzymają ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 1.  Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas i nieprzyjętych nastąpi dnia 11 lipca 2017 r. do godz. 14.00.
 2. Do 12 lipca 2017 r. do godz. 12.00 dyrektorzy szkół przesyłają do Kuratorium Oświaty w Olsztynie informację o wolnych miejscach w oddziałach klas pierwszych.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.