Egzamin maturalny

 

 Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalone zostały przez Dyrektora CKE terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Terminy egzaminu maturalnego w "nowej" formule w 2016r.

Terminy egzaminu maturalnego w "starej" formule w 2016r

Strona CKE poświęcona egzaminowi maturalnemu

Szkolna lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok szkolny 2016/2017

Zbiory zadań egzaminacyjnych

Filmy dotyczące egzaminu maturalnego

Możliwość komentowania została wyłączona.